Skip to content

Έρευνα

 • Έρευνα_Slider_01

Στο εργαστήριο πραγματοποιούνται πειραματικά και κλινικά ερευνητικά πρωτόκολλα αιχμής που άπτονται ευρέος φάσματος γνωστικού αντικειμένου.

Στο εργαστήριο μπορούν να απευθυνθούν:

Εκπαιδευόμενοι Ερευνητές

Καθότι στόχος του Εργαστηρίου αποτελεί η ενδυνάμωση του επιστημονικού του δυναμικού και η προαγωγή της έρευνας, παρέχεται η δυνατότητα εκπαίδευσης στον τομέα της ιατρικής έρευνας, τόσο σε προπτυχιακούς όσο και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, όχι μόνο της Ιατρικής αλλά και άλλων επιστημών του ιατρο-βιολογικού χώρου. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους ερευνητές να εξοικειωθούν με τις έννοιες της πειραματικής και κλινικής έρευνας, σε όλα τα στάδιά της, από το σχεδιασμό του πρωτοκόλλου, μέχρι την υλοποίηση και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους στο Διεθνή Ιατρικό τύπο και σε συνέδρια.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης προσανατολίζονται στις ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του κάθε εκπαιδευόμενου ερευνητή και έχουν διάρκεια από 6 έως 12 μήνες, με δυνατότητα περεταίρω συνέχισης. Απαραίτητα προσόντα είναι το Επιστημονικό ενδιαφέρον, η γνώση της αγγλικής γλώσσας, η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και το ομαδικό πνεύμα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω της παρακάτω φόρμας υποβολής – εναλλακτικά στη Γραμματεία του Εργαστηρίου.

Υποψήφιοι Διδακτορικοί Ερευνητές

Το Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και τα μέλη του (ΔΕΠ και Επιστημονικοί συνεργάτες) ως αναπόσπαστο κομμάτι της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και σύμφωνα πάντα με τους ισχύοντες κανονισμούς της, παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής σε κάθε ενδιαφερόμενο που πληροί τις προϋποθέσεις. Παράλληλα, παρέχει τις εγκαταστάσεις σου ώστε να φιλοξενήσει τις ερευνητικές δραστηριότητες υποψηφίων Διδακτόρων που εκπονούν τη Διατριβή τους σε άλλες έδρες ή Εργαστήρια όχι μόνο της Ιατρικής Σχολής αλλά και άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της ημεδαπής. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω της παρακάτω φόρμας υποβολής – εναλλακτικά στη Γραμματεία του Εργαστηρίου.

Υποψήφιοι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Κατά αντιστοιχία με τους υποψήφιους Διδάκτορες, το Εργαστήριο μπορεί να φιλοξενήσει τις ερευνητικές δραστηριότητες υποψηφίων Μεταδιδακτορικών ερευνητών που εκπονούν την έρευνά τους σε άλλες έδρες ή Εργαστήρια όχι μόνο της Ιατρικής Σχολής αλλά και άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της ημεδαπής. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω της παρακάτω φόρμας υποβολής – εναλλακτικά στη Γραμματεία του Εργαστηρίου.

Μη Ακαδημαϊκοί Ερευνητές

Πέραν από την έρευνα που διεξάγεται στα πλαίσια απόκτησης κάποιου ακαδημαϊκού τίτλου, το Εργαστήριο μπορεί να υποστηρίξει κλινικές και πειραματικές ερευνητικές δραστηριότητες από:Πέραν από την έρευνα που διεξάγεται στα πλαίσια απόκτησης κάποιου ακαδημαϊκού τίτλου, το Εργαστήριο μπορεί να υποστηρίξει κλινικές και πειραματικές ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται από: Ανεξάρτητους ερευνητές, Επιστημονικές εταιρείες, Φαρμακευτικές εταιρείες, Εταιρείες Ιατρικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, Εταιρείες διατροφής, Εμπορικές εταιρείες ή Φορείς του δημοσίου.

Συνεργασίες

Το Εργαστήριο αντιλαμβανόμενο τις ανάγκες των ερευνητών και τις σύγχρονες τάσεις της έρευνας, έχει διαχρονικά αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας με ποικίλους φορείς τόσο της ημεδαπής (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνείο, Πανεπιστημιακές κλινικές, Κλινικές Ε.Σ.Υ. κλπ) όσο και της αλλοδαπής (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Lanzhou Κίνας, Μονάδα Πλαστικής Χειρουργικής Curitiba Βραζιλίας κλπ.) Παράλληλο, είναι ανοιχτό σε νέες συνεργασίες.

Εκπαίδευση

Βασικός στόχος του Εργαστηρίου -πέραν της προαγωγής της έρευνας- είναι η εκπαίδευση των νέων επιστημόνων.

Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου συγκαταλέγονται:

Μάθημα «Πειραματική και Κλινική Έρευνα»

Πρόκειται για κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα για τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διδάσκοντες: Μέλη ΔΕΠ και Επιστημονικοί συνεργάτες

Εξάμηνα διδασκαλίας: 4, 6, 8, 10, 12.


Περίοδος διδασκαλίας: Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, καθημερινά 15.00 – 18.00, με διάρκεια 9 ημερών διδασκαλίας. Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα στο χώρο του Εργαστηρίου. Προηγείται σχετική ανακοίνωση. Περιεχόμενα μαθήματος: Το μάθημα ανταποκρινόμενο στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, προσφέρει την ευκαιρία στους φοιτητές να βρεθούν σε ένα σύγχρονο χώρο έρευνας, να μυηθούν στην έννοια και τις αρχές της έρευνας και να εξοικειωθούν και να εκπαιδευθούν σε ερευνητικές τεχνικές έτσι ώστε να λάβουν τα βασικά εφόδια που χρειάζεται κάθε ερευνητής προκειμένου να συμμετέχει ή και να οργανώσει μια ερευνητική -κλινική ή πειραματική- μελέτη. Παράλληλα, προσφέρει το υπόβαθρο στους φοιτητές ώστε να επιτύχουν τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών και την παρουσίασή τους σε συνέδρια. Για την επίτευξη των ανωτέρω, η διδασκαλία του μαθήματος βασίζεται σε δύο πυλώνες: Στα θεωρητικά μαθήματα στο αμφιθέατρο και στην πρακτική άσκηση στο χώρο του Εργαστηρίου. Ως εκ τούτου η υποχρεωτική παρουσία και η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών κρίνεται απαραίτητη. Δομή μαθήματος: Για την καλύτερη επίτευξη των ανωτέρω εκπαιδευτικών στόχων, η δομή του μαθήματος έχει ως εξής:

 1. Πειραματική έρευνα
 • Η έννοια και σχεδιασμός ερευνητικού/πειραματικού πρωτοκόλλου
 • Νομοθεσία
 • Ζωικά πρότυπα και μοντέλα
 • Αναισθησία, αναλγησία και χειρουργικές τεχνικές
 • Βιολογικά δείγματα
 • Εργαστηριακές τεχνικές

2. Κλινική έρευνα

 • Η έννοια και σχεδιασμός κλινικής μελέτης
 • Νομοθεσία
 • Συλλογή και διαχείριση δεδομένων

3. Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων

 • Βιβλιογραφική έρευνα στις βάσεις δεδομένων
 • Στατιστική επεξεργασία δεδομένων
 • Αρχές συγγραφής επιστημονικού άρθρου ή δοκιμίου
 • Αρχές παρουσίασης επιστημονικών δεδομένων σε συνέδρια

4. Πρακτική άσκηση

 • Αναισθησία, αναλγησία
 • Φροντίδα πειραματοζώων
 • Χειρουργικές τεχνικές
 • Εκπαίδευση σε προσομοιωτές
 • Εξοικείωση με το χώρο, τα εργαλεία και τα μηχανήματα
 • Ενεργός συμμετοχή σε τρέχουσες δραστηριότητες του εργαστηρίου

Αξιολόγηση: Είτε γραπτά με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, είτε με ατομικές ή ομαδικές εργασίες, για όσους φοιτητές το επιλέξουν.

Λέξεις κλειδιά: Πειραματική και κλινική έρευνα, Βιβλιογραφική αναζήτηση, Συγγραφή και δημοσίευση επιστημονικού έργου.

Εκπαίδευση στη Χειρουργική με προσομοιωτές και προπλάσματα
Στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου διατίθενται πληθώρα προσομοιωτών και προπλασμάτων με σκοπό την εκπαίδευση. Απευθύνονται όχι μόνο στους φοιτητές που από νωρίς θέλουν να μυηθούν στη Χειρουργική αλλά και σε ειδικευόμενους που αναζητούν τη βελτίωση των ικανοτήτων τους, παράλληλα με την εκπαίδευσή τους στην κλινική πράξη. Εκπαίδευση στην Ελάχιστα Επεμβατική και Ρομποτική Χειρουργική με λαπαροσκοπικά εργαλεία και Da Vinci.
Το Εργαστήριο, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες χειρουργικές προκλήσεις και αντιλαμβανόμενο τις ανησυχίες των εκκολαπτόμενων χειρουργών, σας υποδέχεται στη Μονάδα Ελάχιστα Επεμβατικής και Ρομποτικής Χειρουργικής. Για την ακρίβεια, ανακαινίσθηκαν οι ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίσθηκε η Μονάδα Da Vinci. Πρόκειται για το μοναδικό Εργαστήριο της χώρας μας που φέρει σύστημα ρομποτικής χειρουργικής. Το πρόγραμμα αυτό αρχικά, συστάθηκε για ειδικευόμενους ιατρούς που ήθελαν να εκπαιδευτούν περεταίρω σε επεμβάσεις λαπαροσκοπικής χειρουργικής καθώς και σε μη ιατρικό προσωπικό, όπως εταιρείες ιατρικού εξοπλισμού. Ωστόσο, η έλευση του Da Vinci προσφέρει τη δυνατότητα εκπαίδευσης στη Ρομποτική Χειρουργική όχι μόνο σε ειδικευόμενους αλλά και ειδικευμένους χειρουργούς ποικίλων ειδικοτήτων που μέχρι τώρα δεν είχαν πρόσβαση σε ρομποτικά συστήματα.

Εκπαιδευτικές ημερίδες
Το Εργαστήριο είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς (π.χ. Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.) οργανώνει ανά τακτά διαστήματα εκπαιδευτικές ημερίδες με στόχο τη μύηση των συμμετεχόντων στην έννοια της Πειραματικής Χειρουργικής και της Έρευνας, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.


Λοιπές δραστηριότητες
Στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου φιλοξενούνται:

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελάχιστα Επεμβατική
  Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική»
 • Σεμινάρια ATLS
 • Εξετάσεις Ιατρικών ειδικοτήτων
 • Μαθήματα σε ειδικευόμενους ιατρούς
 • Πανεπιστημιακά και μη, μαθήματα