Στο εργαστήριο πραγματοποιούνται πειραματικά και κλινικά ερευνητικά πρωτόκολλα αιχμής που άπτονται ευρέος φάσματος γνωστικού αντικειμένου


Στο εργαστήριο μπορούν να απευθυνθούν:

Εκπαιδευόμενοι Ερευνητές

Καθότι στόχος του Εργαστηρίου αποτελεί η ενδυνάμωση του επιστημονικού του δυναμικού και η προαγωγή της έρευνας, παρέχεται η δυνατότητα εκπαίδευσης στον τομέα της ιατρικής έρευνας, τόσο σε προπτυχιακούς όσο και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, όχι μόνο της Ιατρικής αλλά και άλλων επιστημών του ιατρο-βιολογικού χώρου. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους ερευνητές να εξοικειωθούν με τις έννοιες της πειραματικής και κλινικής έρευνας, σε όλα τα στάδιά της, από το σχεδιασμό του πρωτοκόλλου, μέχρι την υλοποίηση και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους στο Διεθνή Ιατρικό τύπο και σε συνέδρια.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης προσανατολίζονται στις ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του κάθε εκπαιδευόμενου ερευνητή και έχουν διάρκεια από 6 έως 12 μήνες, με δυνατότητα περεταίρω συνέχισης. Απαραίτητα προσόντα είναι το Επιστημονικό ενδιαφέρον, η γνώση της αγγλικής γλώσσας, η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και το ομαδικό πνεύμα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω της παρακάτω φόρμας υποβολής – εναλλακτικά στη Γραμματεία του Εργαστηρίου.


Υποψήφιοι Διδακτορικοί Ερευνητές

Το Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και τα μέλη του (ΔΕΠ και Επιστημονικοί συνεργάτες) ως αναπόσπαστο κομμάτι της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και σύμφωνα πάντα με τους ισχύοντες κανονισμούς της, παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής σε κάθε ενδιαφερόμενο που πληροί τις προϋποθέσεις. Παράλληλα, παρέχει τις εγκαταστάσεις σου ώστε να φιλοξενήσει τις ερευνητικές δραστηριότητες υποψηφίων Διδακτόρων που εκπονούν τη Διατριβή τους σε άλλες έδρες ή Εργαστήρια όχι μόνο της Ιατρικής Σχολής αλλά και άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της ημεδαπής. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω της παρακάτω φόρμας υποβολής – εναλλακτικά στη Γραμματεία του Εργαστηρίου.


Υποψήφιοι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Κατά αντιστοιχία με τους υποψήφιους Διδάκτορες, το Εργαστήριο μπορεί να φιλοξενήσει τις ερευνητικές δραστηριότητες υποψηφίων Μεταδιδακτορικών ερευνητών που εκπονούν την έρευνά τους σε άλλες έδρες ή Εργαστήρια όχι μόνο της Ιατρικής Σχολής αλλά και άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της ημεδαπής. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω της παρακάτω φόρμας υποβολής – εναλλακτικά στη Γραμματεία του Εργαστηρίου.


Μη Ακαδημαϊκοί Ερευνητές

Πέραν από την έρευνα που διεξάγεται στα πλαίσια απόκτησης κάποιου ακαδημαϊκού τίτλου, το Εργαστήριο μπορεί να υποστηρίξει κλινικές και πειραματικές ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται από: Ανεξάρτητους ερευνητές, Επιστημονικές εταιρείες, Φαρμακευτικές εταιρείες, Εταιρείες Ιατρικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, Εταιρείες διατροφής, Εμπορικές εταιρείες ή Φορείς του δημοσίου.


Συνεργασίες

Το Εργαστήριο αντιλαμβανόμενο τις ανάγκες των ερευνητών και τις σύγχρονες τάσεις της έρευνας, έχει διαχρονικά αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας με ποικίλους φορείς τόσο της ημεδαπής (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνείο, Πανεπιστημιακές κλινικές, Κλινικές Ε.Σ.Υ. κλπ) όσο και της αλλοδαπής (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Lanzhou Κίνας, Μονάδα Πλαστικής Χειρουργικής Curitiba Βραζιλίας κλπ.) Παράλληλο, είναι ανοιχτό σε νέες συνεργασίες.


Φόρμα Εκδήλωσης ΕνδιαφέροντοςCopyright (c) 2021 peiramatiko.gr | Κατασκευή Ιστοσελίδων Petros Fournarakos - Enfold Theme by Kriesi